معنی نام محلۀ ششگلان

معنی نام محلۀ ششگلان

به نظر می رسد نام محلۀ ششگلان تبریز مرکب از شش و گِله (گولو، حبه، دانه) و علامت نسبت ان بوده باشد. در مجموع یعنی محلۀ شش قسمتی.

گِله در آذری و گولو در کردی به معنی حبه و دانه معلوم می نماید اصطلاحات دو گلو (دوقلو) و سه گلو (سه قلو) بومی ایرانی است.

You might also like
2 Comments
  1. اوزرا says

    هیلان(داغین آغینتی سی.رانش زمین).هر کلمه ایی لان(لانه.آلان.سرزمین)داشته باشد.تورکی است.مثل آلان.دالان.ساوآلان.باج آلان.سبلان.میلان.گی لان.زنگی لان.زنبلان(خلخال).دنبلان.سیلان.بیلان.جیلان(جی ران.مارال)یالان.پالان.بالان(تله).ایلان.قافلان.اسلان(اصلان).سیرت لان(کفتار.شغال).مارآلان.ششگلان.هرگلان.گلان.بغلان(افغانستان).کهلان.لیلان…..شلوار گشاد یک کلمه ی تورکی است.

  2. اوزرا says

    فلان(ف+لان)و هر کلمه ایی لان داشته باشد.تورکی است.مثل اوغلان.قافلان.اسلان(اصلان)ایلان.سیرت لان.زنگی لان.گی لان(گی مثل گیسوم.گی یاه.گیسو).میلان.سبلان.باج آلان.ساوآلان.دالان.آلان.یالان.پالان.بالان(تله)هیلان(رانش کوه.هیران.اردبیلین حیران گدیکی)).جیلان(جیران).بیلان.کهلان.لیلان.بیلان.دنبلان.زنبلان.ششگلان(شیش+گی=لان).هرگلان…

Leave A Reply

Your email address will not be published.