معنی نام محلۀ ششگلان

معنی نام محلۀ ششگلان

به نظر می رسد نام محلۀ ششگلان تبریز مرکب از شش و گِله (گولو، حبه، دانه) و علامت نسبت ان بوده باشد. در مجموع یعنی محلۀ شش قسمتی.

گِله در آذری و گولو در کردی به معنی حبه و دانه معلوم می نماید اصطلاحات دو گلو (دوقلو) و سه گلو (سه قلو) بومی ایرانی است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.