معنی نام باستانی سَرَزم در پنجکند تاجیکستان

معنی نام باستانی سَرَزم در پنجکند تاجیکستان

نظر به اینکه سَرَزم (زامین و سر-سندۀ باستانی) در عهد اعراب محل اهل علم به شمار می رفته است و همچنین نظر آتشکدۀ مهری کشف شده در آنجا و نیز با توجه به معنی نامهای قدیمی آن، زامین (زَوین، محل زمزمه دینی) و سر-سنده (محل عهد و پیمان)، نام سَرَزم  نه به معنی سرزمین بلکه به معنی محل زمزمه سرودهای دینی بوده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.