معنی لندهور و عوج بن عنق

معنی لندهور و عوج بن عنق

نام لندهور را در فارسی به معنی پسر خورشید گرفته اند ولی از آنجائیکه این نام را متعلق به فرهنگ هند دانسته اند، لذا نام لندهور به شکل سنسکریتی لَمبه- دهوره به معنی ستون بلند است:
लम्ब adj. lamba long
धुर m. dhura pole

نام معرَّب لندهور یعنی عوج بن عُنق (اوجی بئنیک آذریها) بر گرفته از اوچَّ-بهانوجَ در سنسکریت به معنی بلند قامت فرزند خورشید به نظر می رسد:

उच्च adj. uchcha high

भानुज m. bhAnuja son of the sun

 

در میان پسران سوریه ایزد خورشید هندوان بین مهاراجه سوگریوه (در معنی سرور بزرگ “فرزند گردن” [زیبا گردن]= بن عُنق) و لندهور-اوج بن عُنق ارتباطی دیده میشود:

सूयते verb pass. sUyate { sU } be begotten or brought forth

ग्रीवा f. grIvA neck

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.