چَرَن اوستا همان کرنای است

چَرَن اوستا همان کرنای است:

فردوسی در شاهنامه در اسطورۀ فرود سیاوش می آورد:

“پرستندگان خنده برداشتند/ همی از چَرَم نعره برداشتند”

در فرهنگ واژه های اوستا صفحه۵۰۲ آمده چَرَن نام ابزار یا دستگاهی است برای جنبش دادن. اگر منظور از چَرَم شاهنامه را که با آن (یا از آنجا) نعره بر می داشته اند، همین چَرَن اوستا بدانیم به واژۀ فارسی کرنای می رسیم. ولی چَرَم در این بیت بیشتر اشاره به ناحیه چَرَم خراسان به معنی چراگاه رامش دهنده دارد که بنا به لغت نامه دهخدا چمنزار معروفی داشته است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.