اتیمولوژی محتمل ابریشم

اتیمولوژی محتمل ابریشم

ابریشم (ابریشوم) می تواند به معنی رشتۀ درخشان (ابهه- رشمی) باشد:

आभा f. AbhA splendor, रश्मि m. rashmi string

ولی آلترناتیو ائیبی (دراز، بلند)- ریشوم (تار موی درخشان) منطقی تر است.

उमा f. umA splendour

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.