اتیمولوژی واژۀ دیوار

 

اتیمولوژی واژۀ دیوار

دیوار در ترکیب سنسکریتی دهایه-واره به معنی لایه های روی هم انباشته است. در اوستایی هم دی به معنی بر آمدگی و وارَ به معنی نگهدار و دیوار است:

धाय m. dhAya layer
वार m. vAra { vR } keeping back
वार्य m. vArya wall

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.