اتیمولوژی واژۀ استکان

اتیمولوژی واژۀ استکان
در باب استکان واژۀ استاگهه در سنسکریت به معانی نه سطحی (دارای عمق) و خیلی عمیق جالب است:
अस्ताघ  adj.  astAgha  not shallow
अस्ताघ  adj.  astAgha  very deep

اَستاگهه سنسکریت را میشود با اَ-ستیغ (نه بلند) ایرانی سنجید.

اما واژهٔ دوستکان را که خاستگاه نام استکان می دانند، نظر به کلمهٔ شیرازی دوسکومی (پیالهٔ بزرگ، مخزن آب روی دست-بازو) و واژهٔ سنسکریتی دوستهه (دوش-ت) به معنی روی بازو، می توان به معنی مخزن آب روی دست-بازو گرفت.

.दोस्थ adj. dostha placed on the arm

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.