همخوانی نامهای شهر نیسا، بیضا و انشان

همخوانی نامهای شهر نیسا، بیضا و انشان

نامهای نیسا (محل آسودن)، بیضا (بئجه، محل اصلی) و انشان (محل گسترده) در مورد تل ملیان (مهلیان، مسکن بزرگ) با هم همخوانی دارند.
आञ्छन n. Anchana stretching

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.