ریشۀ و معنی محتمل گل سوسن

ریشۀ و معنی محتمل گل سوسن

در ویکشنری سوسن را نامی یونانی-ایرانی دانسته ولی حدس زده اند که منشأ مصری داشته باشد. با توجه به اجزاء هندواروپایی نام سوسن در لغت نامه هندواروپایی پوکورنی، معنی به اندازۀ کافی خوب و زیبا برای آن به دست می آید:

su-, sū- su̯e-lo- good, well
sā-, sə- IE sāno-s enough, satiate, sufficient

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.