معنی فارسی نام داغستان

معنی فارسی نام داغستان

نام داغستان که تصور میشود نیمه ترکی-نیمه فارسی است می تواند یکسره فارسی و به صورت داهستان به معنی محل بز وحشی (بزکوهی) بوده باشد. چه نامهای مترادف آن سکاییه (شکاییه) و توران نیز به معنی محل شکا و تور (نام یک نوع بزکوهی درشت اندام اهلی شده در قفقاز) است. واژهٔ فارسی تکه (بز نر رهبری کننده) و اِدَکه سنسکریت یعنی بز وحشی (بز کوهی) در این رابطه جلب توجه می نمایند. بنابر این دلیل اینکه در روایات اسلامی آن سوی دروازه های قفقاز محل موجودات وحشی به شمار می رفته از این معنی داغستان (توران، سرزمین موجود وحشی= محل بزکوهی) بر خواسته است.

در رابطه با تبدیل داهستان به داغستان گفتنی است، مطابق لغت نامه دهخدا تبدیل حرف ه به غ و ک در فارسی اتفاق افتاده است:

ه گاه تبدیل به «غ» شود، چون:
آهاردن = آغاردن.
اسپرهم = اسپرغم.
گیاه = گیاغ.
مه = میغ.
ه گاه تبدیل به «ک» شود، چون:
ته = تک (قعر) ۞

احتمالاً نام مردم قفقازی چچن/شاشا در این رابطه از کلمۀ چَچی آذری (بُز) و شاشای سنسکریت (بزکوهی) گرفته شده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.