مشابه های نام مسجد در اوستایی و اکدی-آسوری

مشابه های نام مسجد در اوستایی و اکدی-آسوری

اوستایی:

ظاهراَ واژۀ مرکب اوستایی مَئِثَ-گاتو(گاث) که در زبان کردی به صورت مزگت باقی مانده، معادل گروت-مان پهلوی به اوستایی به معنی محل سرود دینی بوده است و آن در اسلام با مسجد (محل سجده) جایگزین شده است:

maetha: abode

gAtu (gAtha): hymn

اکدی- آسوری:

معنی محراب واژۀ اکدی-آشوری مشکیتو- که شباهتی به مسجد دارد- قابل توجه است. ولی مسجد به معنی محراب نیست:

maškittu: : a table of offering , a sacrificial table , an altar

ظاهراً خود محراب از ترکیب این کلمات هندوایرانی به معنی محل سخنرانی عاید شده است:

maetha: abode

rap: talk

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.