مطابقت کوتامبه نقشه های بطلمیوسی با آباده

در نقشه های بطلمیوسی در سمت آباده شهری به نام کوتامبه (دژ آب= آپ-پاده) دیده می‌شود که مطابق خود شهر آباده است:
कुट m. kuTa stronghold
अम्भस् n. ambha[s] water

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.