مطابقت ابال گاماش ورهشی با جمشید ناحیۀ فارس

مطابقت اَبال-گاماش ورهشی با جمشید ناحیۀ فارس

نام اَبال-گاماش پادشاه باستانی ورهشی (مرهشی، مرودشت یعنی دژ شادمانی، وَرِ خوشی) با جمشید “شاه درخشان همزاد جاودانه جوان”، صاحب وَرِ خوشی و جوانی، در هیئت یَمَ خشئته مطابقت دارد:
यम adj. yama twin
khshaeta: brilliant, strong, king

به نظر می رسد اصل بابلی نام اَبال-گاماش نیز به معنی همزاد تاجدار بوده است:

abālu:to bring, agû [AGA]: crown, tiara, māshu: twin

مطابق اساطیر ایرانی در تاریخ مدون باستان نیز پادشاهی خاندان ابال – گاماش (جمشید مرهشی) به دست کوریگالزوی کاسی از خاندان آگوم کاک رمه (اژی دهاکِ کویرینتَ/کرند) بر افتاد تا اینکه خاندان فریدون (کوروش هخامنشی) دو باره آنرا رونق بخشیدند.

جالب است که نام پادشاه اکدی که شکست سختی به ابال-گاماش داده و هفده هزار تن افراد وی را کشته و چهار هزار تن به را به اسیری گرفته بود، ریموش است که به لغت سومری معنی مار جهنده (اژی دهاک= مار افعی) را می دهد:

Ri/Blow-Mush/Snake

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.