معنی نام بیرجند مرکز خراسان جنوبی

معنی نام بیرجند مرکز خراسان جنوبی

نظر به واژۀ اوستایی بئیری (نگهبانی) نام بیرجند (بئیری کنت) به معنی شهر دارای باروی نگهبانی خواهد بود. شهرهایی مثل بروجن (محل بارو) و بروجرد (دارای باروی گرداگرد) هم به معنی مشابهی هستند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.