اتیمولوژی واژۀ کنگره

اتیمولوژی واژۀ کنگره:

جزء اول آن مرکب از کلمۀ کُنج است. جزء دوم آن می تواند خلاصۀ شده یا تبدیل شدۀ ور یعنی کنار و پهلو باشد یعنی در مجموع دارای کنارۀ کنج دار.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.