معنی دریاچهٔ چئچست (ارومیه)

معنی دریاچهٔ چئچست (ارومیه)

نام دریاچه ارومیه (کبوذان) با توجه به نام کبوذان (کبودان) آن و استناد به لغات سنسکریت زیر به معنی دارای رنگ کبود است.

छाय n. chhAya colour
चाष m. chASa-eta blue [jay]

استاد پورداود بدون در نظر گرفتن ترجمه کبودان (کبوذان) نام چئچست، آن را درخشان معنی نموده است:
छाय n. chhAya lustre
चष्टे verb chaSTe { cakS } appear

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.