اتیمولوژی واژهٔ روستا

اتیمولوژی واژهٔ روستا

واژهٔ پهلوی روستاک مرکب از روذ (رُستن، روییدن) و ستاک (محل اقامت) به نظر می رسد یعنی محلی که مربوط به محل اقامت کشاورزان است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.