ریشۀ هندوایرانی واژۀ غذا

ریشۀ هندوایرانی واژۀ غذا

نظر به اینکه واژۀ غذا در قاموس قرآن نیامده است و با توجه به وجود کلمۀ سانسکریتی کهادها= غذا که علی الاصول در فارسی باید خَذا یا غَذا تلفظ میشد باید کلمه غذا را در اصل هندوایرانی دانست:
खाध khAdha n. food

واژۀ kh ̆ad (با واو معدوله) در اوستایی به معنی مزه کردن و واژۀ khaca در ختنی به معنی غذا است:

Image may contain: text

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.