معنی چینامروش کتابهای پهلوی و آئین چمر لُری

معنی چینامروش کتابهای پهلوی و آئین چمر لُری

نام مرغ اساطیری ایرانی چینا-مروش در معنی مرغ دانا یاد آور آنزوی سومریان است.
An/Sky-Zu/Wise (Sumerian).

به نظر می رسد واژۀ چَمر مرکب از واژه های اوستایی چی (توجه و اندیشۀ آرامش) و مَر (مرده) است. در مجموع یعنی عزاداری برای آرامش مردگان.

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.