مطابقت اردویسور اناهیت (ناهید) با ایفی ژن تائورها و سکاها و کیمریها

مطابقت اردویسور اناهیت (ناهید) با ایفی ژن تائورها و سکاها و کیمریها

در اوستا خاندان فریان تورانی و پسران دلیر ویسه تورانی در سمت رود رنگها (دجله) پرستندگان الهه آبها (ناهید) به شمار رفته اند. این کیمریا و سکاهای کردستان بنا به هرودوت از سمت دریای آزوف (مئوتیس) آمده بودند آنجا که الههٔ باکرهٔ آبها تحت نام ایفی ژن (زن آبها) پرستیده میشد. نام قوم سکائی-سئوروماتی کیمری می تواند اشاره به این الهه باشد:
कुमारी f. kumAri virgin

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.