روت تورات در اساس همان فرانک شاهنامه است

روت تورات در اساس همان فرانک شاهنامه است

رد پای مشهود فرانک شاهنامه در کتاب روت تورات:

در کتاب روت تورات که گویی آنرا یک ناظر یهودی شاهد تمام صحنه زندگی بانویی به نام روت (به عبری یعنی خشنود) تحریر کرده است. اسطورهً زندگی فرانک شاهنامه (شاد، مادر فریدون/ کورش سوم) همراه با شجره نامه هخامنشیان شاخهً انشان بازگویی گردیده است. نام فرانک در زبانهای کهن هندوایرانی به معانی دارای فره ایزدی و همچنین به معنی شاد و نیز نام نوعی سگ و گربه وحشی است که از معنی دوم آن اسطورهً توراتی روت (ریشه کن کننده) عاید شده است چه واژه مادی کهن سپاکو (سگ) لفظاً به همین معنی است و از همین لفظ و معنی اسطورهً ولادت کورش هرودوت که مشعر است دایهً کورش سوم زنی مادی به نام سپاکو (سگ) بوده، پدید آمده است. در اسطوره روت از زنی به نام نعومی (زیبا، خوش) و شوهرش الیملک (خدا شاه) و فرزندانش محلون (انجمنی) و کلیون (سخنگوی انجمن) اسم برده شده اند که در اساس همان ماندانا (شاد) دختر معروف و زیبای آستیاگ اول (فرائورت) است که همسر چیش پیش دوم و دختران معروف آستیاگ دوم یعنی آموخه (ملکهً بابل، ارنواز شاهنامه) و آمی تیدا (زن سپیتمه جمشید/ الیملک پادشاه قفقاز و مادر گئوماته زرتشت، شهرنواز) بوده اند. مطلب جالب این کتاب همانا ذکر شدن اسامی عبری شاهان هخامنشی شاخهً کورش (سلیمان، سلیمان فارسی) در آخر این کتاب می باشد که به ترتیب عبارتند از فارص ( پارس، کناری)، حصرون (شادمانی)، رام (عالیمقام) که این سه یادآور پادشاهان پیشدادی سیامک (سامک، یعنی پادشاه سرزمین کناری در مقام چیش پیش دوم پادشاه پارس)، کوروش دوم ملقب به توس (خوشحال) و برادرش آریارمنه (رامش دهندۀ نجبا) هستند. اسامی بعدی نیز متعلق به خود شاهان هخامنشی و مادی هستند: عمیناداب (دوست پیشه، هخامنش)، نحشون (پیشگو، چیش پیش اول یا کمبوجیه اول)، سلمون (مرد صلح، کورش اول) بوعز (نیرومند و با عزت و نشاط ، چیش پیش دوم)، عوبید (خدمتکار خدا، فرائورت)، یسی (رستگار، کورش دوم) و داود (عزیز) پدر سلیمان (مرد صلح) مطابق با کمبوجیه دوم پدر کورش سوم (فریدون) است. در واقع ازدواج بوعز (مرد نیرومند و با عزت و نشاط) با روت (خشنود) یادآور اسطوره ازدواج چیش پیش دوم با دختر فرائورت (آستیاگ اول پدر کیاخسار در کوروشنامه گزنفون) است و نیز یاد آور ازدواج کوروش دوم با دختر کیاخسار و همچنین بیانگر افسانه ازدواج کمبوجیه دوم با ماندانا (آمی تیدا) دختر آستیاگ است که هرودوت وی را مادر کورش سوم به شمار آورده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.