مطابقت نامهای تیشتر و تیر

مطابقت نامهای تیشتر و تیر

نام ایزد اوستایی تیشتر (تیش-تَر) در معنی درخشندگی تیز گذر با نام پهلوی آن، تیر همخوانی دارد.

 

ولی نام ایزد ارمنی کتابت و خرد یعنی تیر (موافق، هم عقیده) به عنوان قاصد اهورامزدا ربطی با نام تیشتر ندارد و با نام امشاسپند وهومن (دارای اندیشهٔ نیک) پیوسته است که در ارتباط با اهورا مزدا است. لذا اصل نام ایزد تیر ارامنه بر گرفته از ریشهٔ کلمهٔ دهیر به نظر می رسد که در زبان سنسکریت باز مانده است:

धीर adj. dhira wise, धी f. dhi intellect

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.