ریشهٔ واژه های داشتن و گذاشتن و گذشتن

ریشهٔ واژه های داشتن و گذاشتن و گذشتن

نظر به یادداشتهای گاثاهای استاد پورداود داشتن را می‌شود خلاصه شدهٔ دا[ر] – شتن (دارا شدن)، گذاشتن را می‌شود بر گرفته از وی-هَرِزَ – شتن (بگذاشتن، هِشتن) و گذشتن را می‌شود از وی- تَ[ر] -شتن (بگذشتن) گرفت.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.