معنی نام فومن

معنی نام فومن

نظر به اینکه در سابق فومن محل پارچه ابریشمی بوده لذا نام فومن می تواند در اساس پی مان یعنی محل تولید ابریشم باشد. چون طبق فرهنگ معین در مازندران و گیلان به پود [و پیله (پی-لاه)] ، پی می گویند و آن می تواند علی القاعده به فو و بو تبدیل شود:

पट्ट m. paTTa woven silk

مطابق فرهنگ لغات مازندرانی پی در کارگاه بافندگی به محدوده ی کارگاه پارچه بافی گویند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.