اتیمولوژی آشغال

اتیمولوژی آشغال:
 
به نظر می رسد آشغال ترکیب اشَ اوستایی (دانه و غذا و آرد) و آخال باشد. خود آخال از اَ-خوَر (ناخورده) اوستایی حاصل شده است. در مجموع آن قسمت از غذا که خورده نشده است یا قابل خوردن نبوده است. کلمۀ خالیگر/خوالیگر (آشپز) با آخال (ناخورده، آشغال) در خال (خوَر) مشترک است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.