معنی لغوی شوقات

معنی لغوی شوقات

شوقات یعنی نام داستان‌های محلی فولکلوریک سمت اراک را شوقها یا به طور عام به معنی قصه و داستان گرفته اند. ولی در اساس وجه اشتقاق ساده ای دارد شُو-گات (گفتار شب).
صورتهای وات و خات و گاد واژهٔ گات را در زبان‌های هندوایرانی به معنی صحبت آورده اند. خود گات را در اوستا به معنی سرود دینی گرفته اند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.