ریشهٔ واژه های خشنود و خرسند

ریشهٔ واژه های خشنود و خرسند

واژهٔ خشنود مرکب از خشنو-ئیتی اوستایی به معنی شاد شدن است و مترادف آن خرسند مرکب از خوَر (با شکوه) و سند (رضایت) است در مجموع یعنی رضایت مندی با شکوه. خوَن-سند هم همان معنی رضایت با شکوه را می دهد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.