مطابقت سِسوس تریس (پسر فرد قدرتمند) کشورگشا با مادیای اسکیتی پسر پارتاتوا (بسیار نیرومند)

مطابقت سِسوس تریس (پسر فرد قدرتمند) کشورگشا با مادیای اسکیتی پسر پارتاتوا (بسیار نیرومند)

استرابون و هرودوت از این ها به عنوان دو کشورگشای جداگانه نام برده اند که موجب مهاجرت در سرزمین اسکیتان (سکاها) شده اند. آشکار است سِسوس تریس مصری که از مرزهای آسیای صغیر فراتر نرفته نبود، نمی تواند مستوجب مهاجرت در سرزمین سکاها از جمله مهاجرت پارتها شده باشد. امّا پسر پارتاتوا (بسیار نیرومند، تور) یعنی مادیای اسکیتی جهانگشا (افراسیاب تورانی) که تا مرز مصر رفته بود و با هدایای پسامتیخ فرعون مصر از حمله به مصر منصرف شده بود، می تواند سِسوس تریس (پسر فرد قدرتمند) سرزمین سکاها (توران) باشد. مطابق کتابهای پهلوی افراسیاب (مادیای اسکیتی) مردمانی [از سکاها] را در کنار رود ناوتاگ (رود قابل کشتیرانی، در اساس منظور دجله) سکنی داد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.