ارتباط لفظی نامهای آریا و آریامن و سکا و میثره

ارتباط لفظی نامهای آریا و آریامن و سکا و میثره
 
از این واژه های سنسکریتی معلوم می‌شود که نامهای آریا و آریامن و میثره و سکا و هخا و هخامنش در رابطه با ایزد خورشید بوده و پارسیان هخامنشی با پارسیان دروپیکی (سکائیان برگ هئومه ماوراء النهر، دربیکان، دریها) هم تبار بوده اند:
 
मित्र n. mitra friend
सखि m. sakhi(hakha) friend
आर्य m. Arya friend
अर्यमन् m. aryaman bosom friend
अर्यमन् m. aryaman sun

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.