ارتباط لفظی نامهای آریا و آریامن و سکا و میثره

ارتباط لفظی نامهای آریا و آریامن و سکا و میثره
 
از این واژه های سنسکریتی معلوم می‌شود که نامهای آریا و آریامن و میثره و سکا و هخا و هخامنش در رابطه با ایزد خورشید بوده و پارسیان هخامنشی با پارسیان دروپیکی (سکائیان برگ هئومه ماوراء النهر، دربیکان، دریها) هم تبار بوده اند:
 
मित्र n. mitra friend
सखि m. sakhi(hakha) friend
आर्य m. Arya friend
अर्यमन् m. aryaman bosom friend
अर्यमन् m. aryaman sun
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.