مطابقت نام زروان اردشیر با قصبهٔ دارک

مطابقت نام زروان اردشیر با قصبهٔ دارک

حمزه اصفهانی در قرن چهارم هجری قمری در کتاب خود تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء در ذکر پادشاهی کی اردشیر مینویسد که “او در یک روز سه آتشگاه بر پا کرد و یکی از این آتشگاههای آتشکده زروان اردشیر در قریه دارک در رستاق خوار است.”
نظر به اینکه نامهای زروان و اردشیر و دارک از ریشهٔ واژه های ذارَ (دهارَ، دارایی)، اَرِتَ-شیر (سرشار از ثروت) به نظر می رسند این سه نامهای مترادف قصبهٔ آن آتشکده بوده اند. واژۀ اردشیر که در آخر نام بسیاری از شهرهای دورۀ ساسانی دیده میشود به معنی محل ثروتمند است:

धर adj. dhara possessing
अर्थ m. artha wealth
सार m. sAra main point

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.