ریشهٔ واژه های تَبَر و تَبَرزد

ریشهٔ واژه های تَبَر و تَبَرزد
 
واژهٔ تَبَر (تَوَر) مرکب از کلمات اوستایی تَوَ (نیرومند) و بَر (بُرنده) به نظر می رسد.
 
تَبرزد (تَوَرزَت) در ترکیب اوستایی تَوَ-اَرِزته به معنی نیرومند سفید اشاره به رنگ سفیدِ نبات سفید دارد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.