ریشهٔ واژهٔ سِفته (سُفته)

ریشهٔ واژهٔ سِفته (سُفته)

به نظر می رسد کلمهٔ سِفته یا سُفته از تلخیص واژهٔ سِپُرده به سِپته یا سُپته عاید شده است. علی القاعده حرف ساکن ر در وسط واژهٔ در اثر کثرت تلفظ ساقط شده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.