ریشهٔ واژهٔ اَورنگ (تخت پادشاهی)

ریشهٔ واژهٔ اَورنگ (تخت پادشاهی)

به نظر می رسد واژهٔ اَورنگ (تخت پادشاهی) بر گرفته از اَبهی-رَنگ سنسکریت و اَئیوی-رَنگ اوستایی یعنی محل بالایی اعلان بوده باشد. جزء اَئیوی به معنی بلندی و بالایی و رَنگ اوستایی به معنی اعلان بلند یعنی در مجموع مترادف منبر عربی (مَ-نبر، محل اعلان بلند) به نظر می رسد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.