اتیمولوژی محتمل اکنون و هنگام و هنوز

اتیمولوژی محتمل اکنون و هنگام و هنوز

نظر به واژهٔ پهلوی نون (حالا) جزء اَک در واژهٔ اکنون می تواند از تلخیص اَنگ (نشان، علامت، جزو، عضو) به جود آمده باشد. این جز به صورت هَنگ در ترکیب واژهٔ هنگ- گام (گاهم، گاه) هم دیده می‌شود. هنوز (اَه-نون-چ) به معنی کماکان بودن در زمان حال است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.