اتیمولوژی واژۀ معرّب قهرمان

اتیمولوژی واژۀ معرّب قهرمان

واژۀ قهرمان در زبانهای سامی آرامی و عربی را معرّب از زبانهای ایرانی دانسته اند. ساده ترین ترکیب مشابه ایرانی آن کهرَمان است که می توانست از ترکیب خرو اوستایی و خَرو بلخی و کهرَ سنسکریت یعنی سخت و نیرومند و خشن و جزء مان (منش) اخذ شده باشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.