معنی نام کادوسیان

معنی نام کادوسیان
ایگور میخائیلویچ دیاکونوف در حاشیۀ شمارۀ ۱۱۹فصل هفتم تاریخ ماد می نویسد: “اگر کادوسیان بخشی از کاسپیان بوده اند (و این محتمل است)، پس گفتۀ والری فلاک (VI,۱۰۸) در بارۀ وجود کیش سگپرستی در میان کاسپیان (سگپرستان)-که همسایگانشان هرکانیان (Aelien,

.۳۸,De Aanim,VII) و شاید آلبانیان در این امر شریک ایشان بوده اند (Strabo, XI,6,7)- به آنان نیز مربوط میگردد. بدیهی است که چنین پرستشی فقط در میان شکارچیان و دامداران ممکن بود، پدید آید.”
نظر به واژۀ اوستایی سا (بریدن از هم) واژۀ سگ (سۀ کُردی و سیگ گیلکی) به معنی از هم برنده و درنده است. بر این پایه نام کادوسی (کا-دو-سی) و صورت کاتوسی (کا-تو-سی) آن به معنی پرستندگان دو سگ و پرستندگان سگان نیرومند بوده است: مطابق استرابون سوغات آلبانیان به اسکندر دو سگ شیر افکن بوده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.