اتیمولوژی لاتینی و ایرانی نام والنتَین (والنتاین)

اتیمولوژی لاتینی و ایرانی نام والنتَین (والنتاین)

اتیمولوژی لاتینی نام والنتین:

Valentine: from the Roman cognomen Valentinus, which was itself a derivative of the cognomen Valens meaning “strong, vigorous, healthy” in Latin.

چنانکه دیده میشود خصال والنتین اساطیری ربطی با معنی لاتینی آن ندارد؛ ولی اتیمولوژی ایرانی والنتین با توجه به ویژگی تزویج جوانان بدون رضایت والدین آنها، در معنی تلاشگر پیوند عشقی منطقی تر و بنیادمند و در رابطه با الهۀ عشق و زمین سپندارمذ است:

نظر به واژهٔ والَ در سنسکریت (برقراری رابطهٔ عشقی) و کلمهٔ معرب واله (شیفته) و تین اوستایی به معنی دزدکی، نهانی، رمزی، والنتین ها عاقدین ایرانی پرستندهٔ سپندارمذ بوده اند. والان-تین یعنی کسی که عاقد رابطهٔ عشقی دزدکی و نهانی است که والنتین متصف بدان است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.