معنی محتمل سیبویه

 

معنی محتمل سیبویه

نظر به نامهای ملیان (مل-یون، محل شراب) و بیضا (بیج-آو، آب اساسی یا آب حرام) نام سیبویه (سوَ-ویه) به معنی محل سودمند و یا محل سیب (سیب-ویه) نام دیگر همان جا یا محلی در مجاورت آنجا بوده است. در آن سمت روستایی به نام سِوِ وجود دارد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.