نامهای باستانی مناطقی در غرب ایران

نامهای باستانی مناطقی در غرب ایران
 
مطابقت کَرَلَّ (محل اداره)، آلابریا (محل گل)، سوریکاش (محل نیرومند)، پارسوا (محل پشتی)، الیپی (محل اشراف) و بیت همبان (محل خانه های زیرین) در کتیبه های آشوری با کامیاران، مریوان، سقز، اردلان (محل پشتی) و تپه کیان (آریا اوروه) و کرمانشاه (کرما-شین، محل غارها):
 
कार्यालय m. kAryAlaya office
अलिप्रियाf .alipriyA flower, माल्य n. mAlya flower
हम्भायते verbhambhAyate {hambhAya} bellow
अलेप adj.alepa pure
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.