سابقهٔ کاربرد واژهٔ ریشی در ایران

سابقهٔ کاربرد واژهٔ ریشی در ایران

احتمال دارد واژهٔ ریشی سنسکریت به معنی دانای سرودهای دینی و پیشگو در کردستان مصطلح بوده بعداً با رَش و صاحب ریش جایگزین شده است.
ऋषि m. RSi singer of sacred hymns
واژهٔ راشت (راز/راش، یعنی سرود رازهای دینی) در اوستا به کار رفته است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.