اتیمولوژی واژهٔ تفاله

اتیمولوژی واژهٔ تفاله

پارسی میانه:tafr:پنیر؟،شاید قره قروت.
یزدی:ترف:قره قروت.
متون مانوی. (مهدی فاطمی)

واژهٔ توبَره در سنسکریت به معنی قابض و سفت به احتمال زیاد در این رابطه است:
तुबर adj. tubara astringent

لذا واژهٔ تفاله باز مانده ای از این واژه به نظر می رسد. چون معنی بازماندهٔ سفت غذاها منطقی تر از معنی آب دهان است که در غیاب توفر بدان قائل شده اند.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای