ریشهٔ نام و اسطورهٔ گیاه اساطیری گئوکرن

ریشهٔ نام و اسطورهٔ گیاه اساطیری گئوکرن

گَئو در باب نام گیاه گئوکرنِ وسط دریای فراخکرت، همان گیاه است و کرنه یعنی جوان کنندهٔ دور دست (کَرَ-یونَ) و همان گیاه جوانی و جاودانگی اساطیر بابلی است که گیلگمش برای کسب آن به دریای مصب رودخانه ها (دریای مازندران یا خلیج فارس) رفت. نام ایرانی دیگر آن هوم سفید بوده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.