اتیمولوژی محتمل واژه های بُقچه، بُغراو (فریاد بلند) بُغز و بُغرنج

اتیمولوژی محتمل واژه های بُقچه، بُغراو (فریاد بلند) بُغز و بُغرنج

بقچه به صورت بَغچه (بَقچه) به معنی محفظه جدای کوچک است. بُغراو (بَغیرِ- آذری) به صورت سنسکریتی بوکارَ به معنی فریاد بلند حیوانات و بُغ-ز (بُغ-زا) و بُغ-رنج از ریشهٔ اوستایی وُئیغ- (اندوهگینی و پریشانی) به نظر می رسند.

भाग m. bhAga compartment
बुक्कार m. bukkAra cry of any animal

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.