اتیمولوژی نام کَبک

اتیمولوژی نام کَبک

نام کَبک به کَوَ-اَک به معنی سر و صدا کننده است:
कव m. kava sound

واژهٔ فارسی غَو (فریاد) از همین بُن کَوَ به نظر می رسد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.