نامهای ایرانی شهر اهواز و خرمشهر و آبادان و هندیجان و سوسنگرد و بصره و عماره در نقشه های بطلمیوسی

نامهای ایرانی شهر اهواز و خرمشهر و آبادان و هندیجان و سوسنگرد و بصره و عماره در نقشه های بطلمیوسی
 
نام شهر اَهواز در نقشه های بطلمیوسی به دو صورت ایرانی و سومری تَریانه (محل پایینی) و کیسیا (محل پایینی) دیده میشود. بر این اساس خود نام شهر اهواز (به صورت اوستایی اَوَ-اَذَ، یعنی واقع در سمت پایین) به همین معنی به نظر می رسد.
 
نامهای گران و خاراکس (محل دژ سترگ) و انوچته (محل دور و پایینی) و تِرِدون (محل عالی) و خاراسنه (خارا-شنه، مسنه، محل بزرگ) و آسیه (عمارت) به ترتیب مربوط محمره (مهوَره ، شهر بسیار با ارزش) و آبادان (ائیبی-دان، محل دژ بلند) و هندیجان (محل کناری) و سوسنگرد (سو-شن-گرد، محل دژ خوب ساخته) یا خفاجه (خوا-جه، محل خوب) و بصره (بس-رئه، بسیار با شکوه) و عماره هستند:
 
मह् adj. Mah great, वर adj. Vara valuable
 
तार adj. tAra excellent, अध्वन् m. adhvan place
 
अनु ind. anu under, स्थ adj. stha place
 
सूष m. sUSa strength, कृत ppp. kRta made
 
आस्या f. AsyA abode

http://members.casema.nl/h.vandeukeren/histotron/086n32sc05.htm

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.