محل شهرهای قدیمی مسرقان و طرازک و ماهی روبان و ترب خوزستان

محل شهرهای قدیمی مسرقان و طرازک و ماهی روبان و ترب خوزستان

گای لیسترانج محل شهر مسرقان (مس-ارگ-ان، محل ارگ بزرگ) را میانۀ عسکر (بند قیر) و شوشتر دانسته است. یعنی همانجایی که اکنون قصبۀ خان قلعه قرار گرفته و نامی مترادف با آن دارد.

محل شهر نیشکر خیز طرازک ( تَرَ-زاک، محل دارای تولید برتر) را که حمدالله مستوفی میگوید که نیشکر آن بهتر و بیشتر از دیگر نقاط خوزستان است می توان با قصبه گتوند (محل دارای گت/کتَ= نیشکر به سنسکریت) در شمال غربی شوشتر مطابق دانست.

سرانجام توصیفی که حمدالله مستوفی در نزهه القلوب از محل شهرهای ماهی روبان و تِرب (یعنی شهر دو گلو، منظور شهر دو گلوی اروند کنار شامل دو بخش شمالی [قصبه نصار] و جنوبی [قصبه معمره]) می دهد، نشانگر همان شهرهای بندر ماهشهر (ماچول= ماسی-ول، محل ماهی) و معمره (محل پر آب و گیاه) حالیه است: ” ترب از اقلیم سوم است و شهر کوچک است و گرمسیر. بر کنار دریا افتاده است؛ چنانکه جزر و مد ماهیان را در خشکی اندازد و قوت ایشان از آن بود و مردمش قوی هیکل و دراز بالا و صاحب قوت و سیاه چهره باشند. باغستان بسیار دارد و نارنج و ترنج و لیمو و خرمای خوب درو بسیار بود.”

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.