معنی نام دریای کانسوی (کیانسی)

معنی نام دریای کانسوی (کیانسی)

در فرهنگ واژه های اوستایی احسان بهرامی، نام کانسو (کیانسی) از ریشهٔ کَن (کندن) آمده است. این یادآور نام خلیج فارس است. چون واژهٔ خلیج را هم به معنی (محل گودالی و فرو خلیده) می گیرند. و بابلی‌ها معتقد بودند که اوتناپیشتیم (آنکه زندگی جاودانه یافت) در دریای پست مصب رودخانه ها (خلیج فارس) زندگی می کند که زرتشتی ها نیز سئوشیانت را با آن (دریای کیانسی) ربط داده اند. حتی چاه امام موعود نیز گواه آن است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.