اتیمولوژی واژهٔ کلوخ

اتیمولوژی واژهٔ کلوخ

پارسیگ:kalōk:کوزه:کولوک،سفال،پاره آجر.
متون زردشتی.
کلوخ را از Ka+lokh می دانند لوخ در سنسکریت هم به معنی گل پاره است.

نظر به واژهٔ سنسکریتی kha یعنی مجوف و شکافته و شکسته واژهٔ کلوخ در معنی تکهٔ گِل کنده و جدا شده جالب می‌گردد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.