ریشهٔ اوستایی و سنسکریتی واژهٔ خلیج

ریشهٔ اوستایی و سنسکریتی واژهٔ خلیج

در بابل باستان خلیج فارس (دریای مصب رودخانه ها، محل جاودانی بابلی اوتناپیشتیم) را دریای پست پایینی و در اوستا در رابطه با منجی موعود و جاودانی، کانسویه (آب زیاد واقع در محل خالی، چاه و گودال بزرگ آب) نامیده اند. بعداً نام دریاچۀ هامون (همگون) به عنوان آلترناتیو بر گزیده شده بوده است. بر این اساس واژهٔ خلیج علی القاعده بر گرفته از واژه های اوستایی و سنسکریتی خه (گودی و چاه) و ریچ (تهی شده ای که با آب پر شود) می باشد:

ख n. kha hollow , अंश m. ansa lot, oya (water)

ख n. kha hollow, रेचयति verb Caus. rechayati {rich} discharge

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای