معنی نام ایشکوز و سکای تورانیان (اسکیتان) و داهه ها (سئوروماتها، مار پرستان) و مطابقت آنها با نیاکان کروواتها و صربها

معنی نام ایشکوز و سکای تورانیان (اسکیتان) و داهه ها (سئوروماتها، مار پرستان) و مطابقت آنها با نیاکان کروواتها و صربها

واژهٔ اَسکه ختنی به معنی گوزن بسیار جالب است. چون آثار باستانی کشف شده از گورکانهای اسکیتان (ایشکوزاها)، از جمله تندیس گوزن زرین نشانگر آن است که گوزن پیش اسکیتان مقدس بوده است. نام ایشکوزای ایشان را می توان گرامی دارندهٔ گوزن گرفت. در باور اساطیری مغولان، مغول‌ها زادهٔ یک گرگ نر (سمبل هون‌ها) و یک گوزن ماده (سمبل ایشکوزاها) بوده اند. سکا هم در سنسکریت به معنی نوعی حیوان وحشی می تواند همان اسکه ختنی (گوزن) یا بزکوهی باشد. آبایف نام سکا (شکه) و الان را به صورت اُستی اِلن (گوزن) مربوط به گوزن توتم سکاها و مرکب خورشید نزد آنان می‌داند. نام کرواتها (اعقاب روکسلانها، پرستندگان گوزن درخشان) به صورت کورو-واتَ لغت سنسکریت به معنی گرامی دارندگان گوزن است. نام مردم سکایی- سئورومتی خورشید پرست ماساگت (پرستندگان بزکوهی بزرگ [گوزن]) و مردم سئورومتی (مارپرست) و خویشاوندان و متحدین شان داهه (منسوبین به افعی= سرپ) که زمانی در سمت دریاچهٔ آرال و خوارزم بوده اند، متعلق بدیشان بوده است همان مردمی که کوروش را زخمی کرده و باعث مرگ او شدند. بنا به رومیها این مردمان سکائی و سئورومتی خویشاوند و متحد نزدیک هم بوده و با ایرانیان قرابت داشته اند.

कुरङ्गी f. kura[Ggi] deer, वात adj. vAta desired
हरि m. hari sun, वात adj. vAta desired
मह adj. maha great, शक m. Saka kind of animal
इत adj. ita remembered
सुराf. surA snake, मत adj. mata believed
सर्पm. sarpa snake
भोग m. bhoga snake, यज्ञ m. yajna worship

نبرد نمادین بین ماساگتها (روکسولانها، اسلاف کروواتها) با ووسونها (اسلاف بلغاران)

No photo description available.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.